Alles direct uit voorraad leverbaar
Klantenservice: Algemene voorwaarden

NAAR OVERZICHT KLANTENSERVICE

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CD-Artline.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CD-Artline.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door CD-Artline.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van CD-Artline.nl zijn vrijblijvend en enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website (=web only!). CD-Artline.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen & btw-tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door CD-Artline.nl.

CD-Artline.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal CD-Artline.nl dit binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u doorgeven.

2.3
Sommige producten (vooral speelfilms) hebben een leeftijdsclassificatie (12+ / 16+ / 18+). Wanneer u deze producten besteld, verklaart u dat u tenminste deze leeftijd heeft bereikt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. De prijzen zijn in euro's en inclusief BTW (al verschilt dit wel per land!) en inclusief verzendkosten binnen Nederland vanaf een ordergrootte van Euro 20,00 en hoger.

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten voor bestemmingen buiten Nederland en zijn tevens exclusief eventuele belastingen of andere, buitenlandse heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient vooraf te geschieden (per iDEAL, Paypal, Creditcard, Bankoverschrijving) tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van CD-Artline.nl.

3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is CD-Artline.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd dat deel van de bestelling te annuleren, dan wel de gehele overeenkomst te ontbinden indien er een relatie bestaat tussen de bestelde artikelen (bijvoorbeeld opeenvolgende series) na mededeling van de prijsverhoging door CD-Artline.nl. Bij voorkeur zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, zodat wij uw order(s) tijdig kunnen cancellen.

Artikel 4. Levering

4.1.A.
CD-Artline.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres, dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in andere artikelen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of kenbaar gemaakt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.1.B.
De door CD-Artline.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden enkel voor bezorgadressen in Nederland.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Om gratis verzending vanaf 20 euro binnen Nederland mogelijk te maken, streven wij er altijd naar om zoveel mogelijk gebundeld te verzenden - in zo min mogelijk aantal zendingen.

In sommige gevallen zal CD-Artline.nl deelleveringen uitvoeren. Dit is te allen tijde een service, geen recht.

4.3
In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal CD-Artline.nl u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. De enige uitzondering op deze regel is het gebruik van een Nationale Cadeaubon/Card. Eenmaal geactiveerd zal dit saldo altijd gebruikt moeten worden voor cd's, sacd's, dvd's en blu-ray's.
Net als in de winkels in de winkelstraten, zullen Nationale Cadeaubonnen/Cards nooit in geld omgezet worden (=officiële regel van de N-VER/STEP).

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan CD-Artline.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door CD-Artline.nl geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
CD-Artline.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3
CD-Artline.nl maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes (packshots), welke afkomstig zijn van platenmaatschappijen en groothandels. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde cd/sacd/dvd/blu-ray, kan CD-Artline.nl niet garanderen dat het geleverde product visueel gezien volledig hetzelfde is als wat getoond wordt.
Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde plaatjes op CD-Artline.nl.

Uiteraard, als de beschrijving/tracklisting van het artikel teveel afwijkt van wat is getoond, heeft u recht op retournering en terugbetaling (uitzondering: artikel 4.3).

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1.A.
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens dit termijn verzoeken wij u om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat (in plastic verzegeling) aan CD-Artline.nl retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies (zie hiervoor achterzijde factuur).

7.1.B.
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u CD-Artline.nl daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Dit i.v.m. het feit, dat wij dit op onze beurt weer zo spoedig mogelijk moeten doorgeven aan de desbetreffende leverancier/fabriek.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CD-Artline.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3
In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als dit ook wordt geconstateerd in onze winkel, heeft u recht op vergoeding van de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Let op: Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen.

Dat een cd, sacd, dvd of blu-ray niet werkt, omdat er sprake is van "oudere" apparatuur, is géén geldige reden voor retourzenden. Ons advies is dan ook altijd, om het product op een tweede, jongere cd/dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de cd/dvd-speler te gebruiken. Het eventuele probleem moet namelijk op 2 spelers hetzelfde probleem vertonen….enkel dan mag men de conclusie trekken dat het aan het schijfje ligt en niet aan het apparaat. Gebruik a.u.b. géén auto-cd-spelers of laptops om te vergelijken. Technisch gezien zijn dit namelijk geen cd-spelers, maar cd-rom-spelers. Deze apparaten lopen vaak (qua software) jaren achter op de huidige cd-techniek!

Wat is oud en wat is nieuw ?
Een cd/dvd-speler ouder dan 5 a 6 jaar valt onder de categorie "oud" (de technische levensduur, bij normaal gebruik, is namelijk +/- 5 jaar) en kan in enkele gevallen technisch erg achter lopen op de huidige cd/sacd/dvd-techniek!

Voor een retourakkoord dient u eerst contact met ons op te nemen via ORDERS @ CD-Artline . NL
Retourgestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord worden niet behandeld.

Artikel 8. Diversen

8.1.a
Indien u aan CD-Artline.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is CD-Artline.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan CD-Artline.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres.

8.1.b
Indien een zending per ongeluk verkeerd wordt verzonden en de fout is ontstaan door CD-Artline.nl, dan zal CD-Artline.nl zorg dragen voor het opnieuw verzenden van de order naar het juiste adres - zonder hiervoor extra kosten te rekenen.
Echter, indien de klant een verkeerd verzendadres aanlevert, accepteert CD-Artline.nl hier geen verantwoordelijkheid voor. Indien de order (wegens een verkeerd aangeleverd verzendadres) retour komt, zal CD-Artline.nl nieuwe verzendkosten in rekening brengen, of uw orderwaarde terugboeken minus de gemaakte verzendkosten.

8.2
Wanneer door CD-Artline.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CD-Artline.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met CD-Artline.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CD-Artline.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4
CD-Artline.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden (bijv. dropshipping).

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Verzendkosten

10.1
Verzendkosten op CD-Artline.nl worden bepaald door de hoogte van het orderbedrag i.c.m. de bestemming van de order. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. CD-Artline.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door CD-Artline.nl.

Bezoek onze winkel in Driebergen-Rijsenburg